Staff

 Chun-Li Tsai  
 Center Director, Research Center for Humanities and Social Sciences, NCKU
 Professor of Economics, NCKU
Shu-Chin Kuo  
 Chair, Human Research Ethics Committee
 Professor of Law, NCKU
Mei-Lan Lin  
  Executive Secretary, Human Research Ethics Committee, NCKU

 

Project Manager

Zi-Hui Ling

Ya-Chi Lin Yu-Chung Lin Yan-Ping Lin Wei-Chun Kuei